Zašto su stubovi zdravlja važni

Unutrašnje tržište EU donosi mnoge prednosti, kao što je sloboda kretanja, uključujući i zdravstvene radnike. Međutim, na evropskom zdravstvenom tržištu rada vidimo da prekomerni i asimetrični migracioni tokovi zdravstvenih radnika doprinose nejednakoj geografskoj distribuciji zdravstvenih radnika, od čega uglavnom imaju koristi bogatije zemlje u EU („zemlje odredišta“). Ovo ne pomaže rešavanju kompromitovanog pristupa kvalifikovanim i motivisanim zdravstvenim radnicima u manje bogatim zemljama („izvorne zemlje“).

Na primer, Rumunija i Srbija su poznate kao „izvorne zemlje“ koje se bore sa prekomernom migracijom zdravstvenih radnika, što utiče na njihove zdravstvene sisteme. Pored toga, za Srbiju, zemlju u procesu pridruživanja EU, od suštinskog je značaja planiranje strategija koje sprečavaju očekivano masovno iseljavanje zdravstvenih radnika u druge zemlje EU kao rezultat pridruživanja jedinstvenom tržištu rada EU. Nemačka i Francuska, s druge strane, poznate su kao „zemlje odredišta“ i imaju koristi od migracije zdravstvenih radnika iz „zemalja porekla“. Nepravilna distribucija zdravstvenih radnika značajno je uticala na otpornost zdravstvenih sistema i zdravlje stanovništva pogođenih zemalja. Ovo je protivno duhu takozvane „konvergencije“, koja je centralni princip u EU. To znači poboljšanje ekonomskog i socijalnog učinka država članica EU, uz istovremeno smanjenje razlika između zemalja.

Verujemo da je braniocima javnog zdravlja i ljudskih prava potrebna platforma za koordinaciju (zajedničkih) napora, za podršku u razumevanju i preokretanju negativnih efekata prekomerne migracije i mobilnosti zdravstvenih radnika. Koalicija Stubovi zdravlja ima za cilj da služi kao takva platforma, deljenjem istraživanja i dokaza o migraciji i mobilnosti zdravstvenih radnika, i koristeći ih kao osnovu za naše zajedničko zagovaranje. Na ovaj način, koalicija takođe može doprineti održavanju i jačanju osnovnih principa EU: solidarnosti i zajedničkog prosperiteta. ENGLISH

Rešavanje problema mobilnosti

Verujemo da se problem mobilnosti zdravstvenih radnika mora rešavati na tri međusobno povezana „nivoa“: zemalja porekla, zemalja izvorišta i na nivou EU. Na svaki od njih različito utiče (preterana) migracija zdravstvenih radnika. Potrebne su promene na svakom nivou da bi se postigao jednak pristup zdravstvenim radnicima za sve građane Evrope:

Zemlje izvora

Zemlje izvora bi trebalo da budu u mogućnosti da ulažu u planiranje, razvoj i zadržavanje zdravstvene radne snage, kao i da ublaže faktore koji potiču i povlače iza migracije i mobilnosti zdravstvenih radnika (kao što su plate, uslovi rada i izgledi za karijeru).

Zemlje odredišta

Zdravstveni sistemi zemalja odredišta ne bi trebalo da zavise SAMO od dolazaka zdravstvenih radnika iz inostranstva, već treba da traže i pronađu i rešenja stvaranja zdravstvenih radnika, što je održivije od zapošljavanja zdravstvenih radnika iz inostranstva.

Na nivou EU

Na osnovu praćenja tržišta rada u zdravstvu, mobilnosti i migracijskih trendova, EU treba da stimuliše jačanje zdravstvenih sistema i obrazovanja u svim zemljama kako bi se smanjile zdravstvene nejednakosti koje proizilaze iz dinamike tržišta rada.

Zagovaranje jednakih prava i mogućnosti zdravstvenih radnika

Gore navedeni koraci na svakom nivou treba da doprinesu boljim uslovima rada zdravstvenih radnika u svim zemljama Evrope i u EU. Verujemo da njihove potrebe uvek treba razmatrati na tri navedena, međusobno povezana nivoa. Stoga se zalažemo za to da svi zdravstveni radnici treba da imaju jednaka prava i mogućnosti kako u zemlji porekla tako i u zemlji destinacije i da mogu slobodno da se kreću. Oni treba da imaju optimalne uslove rada, da budu bezbedni i sigurni, da zarađuju adekvatne plate, da imaju mogućnosti za kontinuirani profesionalni razvoj i mogućnosti usavršavanja. Ovo će povećati njihovo zadovoljstvo radom i doprineti da ostanu u njihovim zemljama porekla. Ako se ipak reše da se presele u neku drugu zemlju, oni u toj zemlji treba da uživaju jednaka prava i mogućnosti kao i njihove lokaln kolege.