O nama

Koalicija Stubovi zdravlja je savez organizacija sa sedištem u EU koja želi da doprinese ravnomernoj geografskoj raspodeli zdravstvenih radnika širom Evrope, kako bi se osiguralo da svi njeni građani imaju jednak pristup zdravstvenoj zaštiti.

Zdravlje je ljudsko pravo. Ovo uključuje pravo na pristup kvalifikovanim i motivisanim zdravstvenim radnicima. Verujemo u zajednički prosperitet i solidarnost u EU i svim njenim susednim zemljama.

U 2021. godini, kao deo projekta Stubovi zdravlja, vodeća partnerska organizacija Vemos (Holandija) udružila je snage sa Centrom za zdravstvene politike i usluge (Rumunija), Medijskim edukativnim centrom (Srbija) i VU Athena (Holandija) kako bi identifikovala načine za rešavanje negativnih efekata prekomerne migracije i zapošljavanja zdravstvenih radnika. U 2022. godini počeli smo da sarađujemo i sa partnerima u Nemačkoj i Francuskoj. Idući dalje, cilj nam je da udruženo radimo na rešenjima unutar šire koalicije.

Zajedno želimo da utičemo na kreatore politike kako bi i oni aktivno učestvovali u ublažavanju negativnih efekte migracije i mobilnosti zdravstvenih radnika te na taj način doprineli snažnoj i održivoj zdravstvenoj zaštiti širom Evrope. Okupljamo organizacije građanskog društva, stručnjake za javno zdravlje, branitelje ljudskih prava, sindikate, akademike i istraživače koji su posvećeni pravilnom pristupu javnoj zdravstvenoj zaštiti. Kroz zajedničko zagovaranje sa građanskim društvom i korišćenjem prikupljanja informacija, pregleda podataka, razmene znanja i političkih dijaloga na visokom nivou, nastojimo da utičemo na relevantne politike na nivou EU – Evrope i unutar i između zemalja.

Sa našom kombinovanom stručnošću i dubljim poznavanjem našeg nacionalnog konteksta, sposobni smo i motivisani da pomerimo rezultate koaliciju napred. Tražimo više organizacija građanskog društva i druge partnere da udruženim snagama zagovaraju pravičnu i dobro izbalansiranu geografsku raspodelu zdravstvenih radnika u Srbiji i Evropi. Posetite našu stranicu sa resursima za generisanje znanja (zagovaranja) i sve druge resurse. Dolazi uskoro! ENGLISH

Naša vizija

Zamišljamo EU u kojoj svi građani imaju jednak pristup kvalifikovanim, motivisanim i podržanim zdravstvenim radnicima kao deo njihovog prava na zdravlje i kao deo napretka ka univerzalnoj zdravstvenoj pokrivenosti.

Naša misija

Cilj nam je da doprinesemo pravičnijoj i dobro izbalansiranoj geografskoj raspodeli zdravstvenih radnika širom evropskog regiona. Ovo radimo zajedničkim zalaganjem i stimulisanjem debate između civilnog društva, kreatora politike i drugih relevantnih aktera o razvoju i primeni instrumenata i mera na nivou EU.

Osnovni principi našeg rada

  • Zdravlje je ljudsko pravo. Ovo uključuje pravo na pristup kvalifikovanim i motivisanim zdravstvenim radnicima.
  • Verujemo u zajednički prosperitet i solidarnost u EU i njenim susednim zemljama.
  • Verujemo u zdravstvenu pravičnost i stoga dosledno analiziramo politike kroz sočivo intersekcionalnosti i rodne ravnopravnosti.
  • Smatramo da su zdravstveni radnici „stubovi zdravlja“: oni su neophodni za održive i otporne zdravstvene sisteme.
  • U potpunosti podržavamo slobodu mobilnosti za sve u EU.

 

Partneri

Centar za zdravstvene politike i usluge (CHPS) – Rumunija
Centar za zdravstvene politike i usluge (CHPS) fokusira se na unapređenje funkcija i ishoda zdravstvenog sistema, podsticanje socijalnog dijaloga i učešća zajednice, promociju zdravih stilova života i osnaživanje pacijenata u Rumuniji, u evropskom regionu i šire.

Kroz Stubove zdravlja, cilj nam je da osiguramo da kreatori politike iz Rumunije i na nivou EU aktivno usmeravaju sprovođenje politika za snažnu održivu zdravstvenu radnu snagu u Rumuniji i širom evropskog regiona, kroz održiva i adekvatna ulaganja, efektivno zapošljavanje i zadržavanje ili strategije saradnje između zdravstvenih radnika obučenih u Rumuniji i klinika, medicinskih univerziteta i pružalaca obuke u službi iz Rumunije. Naše akcije su zasnovane na opsežnom istraživanju sprovedenom u Rumuniji i zemljama u kojima danas žive i rade zdravstveni radnici obučeni u Rumuniji.

Posetite veb lokaciju CHPS-a. Glavna kontakt osoba: Mirela Mustata, mmustata@cpss.ro

Medijski edukativni centar (MEC) – Srbija
Medijski edukativni centar (MEC) je srpska neprofitna organizacija građanskog društva koja ima za cilj da promoviše ulogu medija u digitalnoj, zdravstvenoj, društvenoj, mirovnoj i informacionoj pismenosti. U okviru projekta Stubovi zdravlja, u saradnji sa našim partnerima, prikupljamo relevantne podatke o migracijama i trenutnom stanju zdravstvenih radnika u Srbiji. Sagledavamo uticaj migracije zdravstvenih radnika na funkcionisanje zdravstvenih službi u Srbiji i tražimo načine za ublažavanje potencijalnog negativnog uticaja migracije. Pomoću istraživanja i intervjua sa zainteresovanim stranama želimo da bolje razumemo faktore koji utiču na migraciju zdravstvene radne snage Srbije, kako bismo predložili mere politike koje se bave svim efektima migracije i doprinose pravičnom i ravnopravnom pristupu zdravlju.

Da biste saznali više o Medijskom edukativnom centru posetite naš sajt. Glavna kontakt osoba: Miomir Rajčević, office@mediaeducationcentre.eu

Verein demokratischer Ärzt*innen (vdää*) – Nemačka

Udruženje demokratskih lekara je profesionalno udruženje lekara koje je osnovano 1986. godine i ima svoje korene u levičarskom pokretu zapadne Nemačke kasnih 1960-ih i 1970-ih. Nudi prostor za društvene i samokritičke diskusije, promoviše umrežavanje politički aktivnih lekara, studenata medicine i psihologa, razvija analize i učestvuje u društvenim debatama. Međuprofesionalna i međunarodna solidarnost, kao i široka politička saradnja u savezima, važni su stubovi našeg rada. Naš širi cilj je da promenimo odnos snaga ka demokratskom i solidarnom sistemu zdravstvene zaštite.

U projektu Stubovi zdravlja, želimo da povežemo našu borbu za održive uslove rada u nemačkom zdravstvenom sistemu sa kritičkim stanovištem o međunarodnom zapošljavanju zdravstvene radne snage u Nemačkoj. Promovišemo promene koje smanjuju potrebu za zapošljavanjem zdravstvenog osoblja iz drugih zemalja, kao i stroge propise koji obezbeđuju dobre uslove za rad migrantskih zdravstvenih radnika u Nemačkoj.

Posetite vdää’s web stranicu o Stubovima zdravlja. Glavna kontakt osoba: Karen Spannenkrebs, karen.spannenkrebs@vdaeae.de

VU Athena Institute – Holandija
Institut Athena na Vrije Universitetu (VU) u Amsterdamu veruje da nauka treba da doprinese zdravom, inkluzivnom i održivom svetu. Cilj nam je da to uradimo analizom i integracijom različitih perspektiva zainteresovanih strana i omogućavanjem zajedničkog delovanja.

U Stubovima zdravlja, Institut Athena pruža podršku u izgradnji dokaza, izgradnji kapaciteta i prenosu znanja kako bi se informisalo i zagovaralo o mobilnosti zdravstvene radne snage u Evropi. Konkretno, Institut Athena radi na integraciji rodne pripadnosti i intersekcionalnosti u aktivnosti na izgradnji dokaza i kapaciteta. Na taj način, Institut Athena ima za cilj da podigne svest o rodnim pitanjima koja doprinose nejednakosti u zdravstvenoj radnoj snazi, prekograničnoj saradnji i politikama i programima zdravstvene radne snage, posebno u vezi sa migracijom.

Posetite veb lokaciju VU Athena Institute. Glavna kontakt osoba: Marlies Visser, marlies.visser@vu.nl

Wemos (vodeća partnerska organizacija) – Holandija
Wemos se zalaže za pravo na zdravlje za sve; pristup zdravstvenim uslugama i zaštita od ugrožavanja zdravlja. Sa preko 40 godina iskustva, stekli smo međunarodnu reputaciju za naš sistemski pristup zdravlju zasnovan na pravima. Stvaramo prostore za dijalog i diskusiju o globalnom zdravlju, baveći se osnovnim neravnotežama moći i stvaramo perspektive za sve one čiji se glasovi ne čuju uvek u globalnoj areni. Kao nezavisna organizacija građanskog društva, nastojimo da unapredimo javno zdravlje širom sveta, kroz prikupljanje dokaza, izgradnju koalicija i aktivnosti javnog zastupanja. Radimo sa (među)nacionalnim mrežama organizacija građanskog društva na jačanju zajedničkih poruka.

U okviru Stubova zdravlja, kao vodeći partner, Wemos vodi aktivnosti zastupanja na nivou EU. Zajedno sa našim partnerima i članicama koalicije Stubovi zdravlja, cilj nam je da prikupimo relevantne dokaze i utičemo na kreatore politike na nivou EU kako bi sproveli mere politike koje ublažavaju negativne efekte prekomerne migracije i mobilnosti zdravstvenih radnika u EU.

Posetite Wemosovu veb lokaciju. Glavne kontakt osobe: Aysel Rahimli, aysel.rahimli@vemos.nl i Corinne Hinlopen, corinne.hinlopen@vemos.nl

ENGLISH website